Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej
Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk

Miasto Słupsk

zapraszają na

III Ogólnopolską Konferencję Naukową

Edukacja Równościowa

Wyzwania-Potrzeby-Możliwości


pod honorowym patronatem 

Jego Magnificencji
Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
dra hab. inż. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego

Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku
prof. zw. dra hab. Mirosława Patalona

Prezydenta Miasta Słupska
Roberta Biedronia

 

17-18-19 października 2018 r.
Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 SłupskDecyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej oraz kulturotwórczej.

Równouprawnienie oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, stan zdrowia, wiek i orientację seksualną to obo­wiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz zgadzając się na szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, co stanowi jeden z ważniejszych testów i wyznaczników funkcjonowania każdej demokracji. Przyznajmy przecież, że nasze jakże różnorodne przekonania moralno-etyczne, a co za tym idzie ideologiczne, polityczne i kulturowe, wzajemnie oddziałują na sposób rozumienia kategorii równouprawnienia i dyskryminacji czy nierówności i to zarówno w odniesieniu do ludzi, jak również do wszystkich istot żywych. Dlatego, obserwując praktykę życia społecznego, podjęliśmy wyzwanie kontynuacji rozpoczętej w 2016 roku konferencji i zorganizowania III edycji, która, jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją równościową.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i  międzynarodowym, powinniśmy – jak wierzymy – wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. Poprzednie edycje konferencji potwierdziły potrzebę skonfrontowania i zredefiniowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a ich rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

Podczas trzeciej edycji konferencji proponujemy do rozważań następujące zagadnienia: 

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej – 17-18.10.2018 r.) lub/i warsztatach metodycznych (18-19.10.2018 r.).