Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk
Miasto Słupsk

z a p r a s z a j ą   n a

IV Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną

Edukacja Równościowa
Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

pod honorowym patronatem:

Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk 

Prezydentki Miasta Słupska
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

Pierwszy komunikat konferencyjny

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pod tytułem Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości. W ramach tej edycji konferencji pragniemy skupić się na aktualnych problemach, które nadal są wyzwaniem dla edukacji równościowej.

W dyskursie społecznym pojawiają się liczne i niezwykle dynamiczne, spory związane z ustosunkowaniem się do transformacji tradycyjnych norm. Pojęcie „równość” staje się rozmytym hasłem, często używanym jako narzędzie maskujące działania zmierzające do upowszechniania nierówności i dyskryminacji. Z tego też względu, warto zastanowić się, co dziś oznacza równość, wolność, sprawiedliwość, biorąc pod uwagę współczesne przeobrażenia sfery społecznej, politycznej, edukacyjnej, ekologicznej i ekonomicznej. Edukacja równościowa nie odbywa się w próżni. A zatem konieczna jest pogłębiona diagnoza i refleksja pedagogiczna, socjologiczna, antropologiczna, filozoficzna i politologiczna współczesnych uwarunkowań, problemów oraz istniejących i możliwych działań naprawczych w ramach edukacji ku równości.

Jednym z wielu przykładów niezrozumienia i nadinterpretacji są toczące się, od dłuższego czasu w naszym kraju, dyskusje dotyczące norm seksualnych oraz ludzkiej płciowości (w tym biologicznych i psychologicznych komponentów seksualności). Obserwujemy jak wytwarzane są bardzo niebezpieczne skrypty opierające się na dogmatyzmie i stereotypach, czego najlepszym przykładem jest aktualna problematyka edukacji seksualnej w szkole czy podejmowane przez niektóre samorządy uchwały o strefach wolnych od LGBT. Dlatego świadomi faktycznych wyzwań i systemowych potrzeb jakie stoją przed edukacją, bez której nie można przecież oczekiwać równości, pragniemy w dyskusjach zdecydowanie upomnieć się o równościowy- godnościowy jej paradygmat.

Doskonałe diagnozy i opisy trudno dostrzegalnych mechanizmów nastających na godność ludzką, a co za tym idzie na sferę przysługujących człowiekowi praw odnajdujemy w twórczości i rozważaniach Olgi Tokarczuk. W swych książkach Noblistka podejmuje się także tematów związanych z koniecznością ochrony przyrody oraz praw zwierząt, które stanowią przecież nieodłączne i równorzędne elementy ludzkiej rzeczywistości. To jej twórczość, określana jako „przekraczająca granice”, może – w naszym mniemaniu - stanowić doskonałe pole inspiracji dla edukacji równościowej. Dlatego zapraszamy Państwa do wskazywania przykładów w twórczości Olgi Tokarczuka a także innych Autorek i Autorów.

Planujemy spojrzeć z szerszej perspektywy na wskazane przeobrażenia, dlatego też punktem wyjścia do refleksji uczyniliśmy kategorię wartości. Chcemy zastanowić się nad statusem i rolą wartości – ujawniających się w kontekście szeroko rozumianej edukacji równościowej. Odwołujemy się do kategorii wartości, ponieważ są one najważniejsze dla każdej i każdego z nas – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wartości fundują rozumienie takich zjawisk jak: stan naszego zdrowia; nasza seksualność; stan otaczającej nas przyrody; dostęp do różnorodnej wiedzy (w tym historycznej, społecznej, przyrodniczej, itd.); dostęp do kultury i technologii; stan nauki i badań naukowych; stan etyczności i rozwoju cywilizacyjnego; stan ekonomii oraz demokracji państwa.

Stawiamy tezę, że to właśnie równość gwarantuje powyższe wartości i z tego powodu winna zajmować miejsce szczególne (być może najwyższe) pośród wszystkich wartości społecznych. Równość przejawia się na wiele sposobów – między innymi poprzez równość szans oraz równość dostępu do praw i obowiązków obywatelskich. Równouprawnienie jest wartością, gdyż chroni każdego z nas przed dyskryminowaniem. Ponadto równość jest wartością samą w sobie, ponieważ tylko ona gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie szeroko rozumianej państwowości w strukturze demokratycznej. Na tak szerokim fundamencie pragniemy ukazać różnorodność systemów wartości oraz ich wpływ na proces kształtowania się idei oraz myśli o równouprawnieniu i procesach antydyskryminacyjnych. Tego typu konteksty można bez wątpienia powiązać ze sposobami percepcji owych zjawisk, a co więcej – mają one znaczenie przy projektowaniu celów i programów edukacji równościowej.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji, dzielenia się wynikami swoich badań i przemyśleniami. Proponujemy, aby nasze spotkanie koncentrowało się wokół następujących zagadnień:

1) Edukacja seksualna w polskiej szkole – standardy i oczekiwania;
2) Edukacja równościowa w twórczości Olgi Tokarczuk;
3) Aksjologiczne konteksty edukacji równościowej;
4) Narracje ró(w/ż)nościowe w kulturze popularnej;
5) Język jako kategoria opisu i kreowania (nie)równości;
6) Edukacja i integracja dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin;
7) LGBTQ+ w świetle wyzwań, potrzeb i możliwości organizacji życia społecznego;
8) Metodologiczne wyzwania badań nad edukacją równościową;
9) Polityczne konteksty edukacji równościowej;
10) Edukacja równościowa a wartości humanistyczne, posthumanistyczne, ekologiczne i technologiczne w kulturze, sztuce i mass mediach;
11) Ciało/płeć/zdrowie/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność/ śmierć w praktykach społeczno-kulturowych a ideały równościowe
12) Rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno- obywatelskiego.

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

Konferencja będzie okazją do wspólnej debaty, a także prezentacji poglądów i wyników badawczych. W ramach naszego wspólnego spotkania przygotujemy dla Państwa: wykłady plenarne i seminaryjne, sekcje tematyczne, sesje posterowe oraz sympozja specjalne.

W pierwszym dniu Konferencji na sesji popołudniowej odbędzie się także pod patronatem JM Rektora APSL Jubileusz Prof. dr hab. Lecha Witkowskiego z okazji 45–lecia pracy akademickiej, połączony z wręczeniem księgi przygotowanej na tę okazję.Goście sesji jubileuszowej (autorzy publikacji) jako Goście JM Rektora otrzymają osobny anons organizacyjny.

Swoją obecność potwierdzili już między innymi:

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zajmujące się teorią, jak również empirią: pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną, kulturotwórczą. Zachęcamy gorąco do udziału specjalistki i specjalistów zajmujących się pracą socjalną, ekonomią, zagadnieniami prawnymi oraz medycznymi. Zapraszamy serdecznie przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury oraz sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji działających na rzecz praw człowieka oraz praw zwierząt, edukatorki i edukatorów działających na rzecz praktyk antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematem naszej konferencji. Zachęcamy w szczególności do czynnego udziału w konferencji nauczycielki i nauczycieli oraz działaczki i działaczy oświatowych. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów.             

Spotkajmy się w Słupsku!