Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/Słupsk

z a p r a s z a j ą   n a

IV Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną

Edukacja Równościowa
Wyzwania – Potrzeby – Możliwości

pod honorowym patronatem:

Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
dr Agnieszki Dziemianowicz-Bąk 

Prezydentki Miasta Słupska
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
dr hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP

PROGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z programem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa: Wyzwania-Potrzeby-Możliwości

Program Konferencji

UWAGA!

ZMIANA FORMUŁY WYDARZENIA NA KONFERENCJĘ ONLINE!

Szanowni Państwo,
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju jesteśmy zmuszeni dokonać zmian w formule uczestnictwa w konferencji.

Mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczeństwo interakcji informujemy, że tegoroczną IV Ogólnopolską Konferencję Edukacja Równościowa: Wyzwania-Potrzeby-Możliwości, którą zaplanowaliśmy na 13-14 maja 2021 r. zdecydowaliśmy zorganizować w formie zdalnej.

Z uwagi na dynamicznie rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 stacjonarne uczestnictwo stało się niemożliwe i zbyt niebezpieczne dla wszystkich zainteresowanych. Decyzję o zmianie formuły uzasadniły konsultacje z uczestniczkami i uczestnikami, a także konieczność respektowania wskazań Ministra Zdrowia. Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że kontynuujemy konferencję z zachowaniem jej charakteru – przyjacielskiego spotkania i wymiany poglądów.

W zakładce uczestnictwo na stronie internetowej konferencji prezentujemy Państwu nowe zasady udziału w wydarzeniu. Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia oczywiście zachowują ważność, zarówno prelegentek i prelegentów, jak i słuchaczek oraz słuchaczy. Odnośnie Państwa decyzji i spraw formalnych uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres sekretariatu konferencji: edukacjarownosciowa@gmail.com lub bezpośrednio z dr Małgorzatą Obrycką pod numerem telefonu: 794 115 443.

Wydłużamy okres przyjmowania zgłoszeń do 29 kwietnia 2021r. (formularz zgłoszenia na stronie www konferencji w zakładce UCZESTNICTWO).

Pierwszy komunikat konferencyjny

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pod tytułem Edukacja Równościowa: Wyzwania – Potrzeby – Możliwości. W ramach tej edycji konferencji pragniemy skupić się na aktualnych problemach, które nadal są wyzwaniem dla edukacji równościowej.

W dyskursie społecznym pojawiają się liczne i niezwykle dynamiczne, spory związane z ustosunkowaniem się do transformacji tradycyjnych norm. Pojęcie „równość” staje się rozmytym hasłem, często używanym jako narzędzie maskujące działania zmierzające do upowszechniania nierówności i dyskryminacji. Z tego też względu, warto zastanowić się, co dziś oznacza równość, wolność, sprawiedliwość, biorąc pod uwagę współczesne przeobrażenia sfery społecznej, politycznej, edukacyjnej, ekologicznej i ekonomicznej. Edukacja równościowa nie odbywa się w próżni. A zatem konieczna jest pogłębiona diagnoza i refleksja pedagogiczna, socjologiczna, antropologiczna, filozoficzna i politologiczna współczesnych uwarunkowań, problemów oraz istniejących i możliwych działań naprawczych w ramach edukacji ku równości.

Jednym z wielu przykładów niezrozumienia i nadinterpretacji są toczące się, od dłuższego czasu w naszym kraju, dyskusje dotyczące norm seksualnych oraz ludzkiej płciowości (w tym biologicznych i psychologicznych komponentów seksualności). Obserwujemy jak wytwarzane są bardzo niebezpieczne skrypty opierające się na dogmatyzmie i stereotypach, czego najlepszym przykładem jest aktualna problematyka edukacji seksualnej w szkole czy podejmowane przez niektóre samorządy uchwały o strefach wolnych od LGBT. Dlatego świadomi faktycznych wyzwań i systemowych potrzeb jakie stoją przed edukacją, bez której nie można przecież oczekiwać równości, pragniemy w dyskusjach zdecydowanie upomnieć się o równościowy godnościowy jej paradygmat.

Doskonałe diagnozy i opisy trudno dostrzegalnych mechanizmów nastających na godność ludzką, a co za tym idzie na sferę przysługujących człowiekowi praw odnajdujemy w twórczości i rozważaniach Olgi Tokarczuk. W swych książkach Noblistka podejmuje się także tematów związanych z koniecznością ochrony przyrody oraz praw zwierząt, które stanowią przecież nieodłączne i równorzędne elementy ludzkiej rzeczywistości. To jej twórczość, określana jako „przekraczająca granice”, może – w naszym mniemaniu – stanowić doskonałe pole inspiracji dla edukacji równościowej. Dlatego zapraszamy Państwa do wskazywania przykładów w twórczości Olgi Tokarczuka, a także innych Autorek i Autorów.

Planujemy spojrzeć z szerszej perspektywy na wskazane przeobrażenia, dlatego też punktem wyjścia do refleksji uczyniliśmy wartości oraz normy, wyznaczające „granice” naszych zachowań i obyczajów. Chcemy zastanowić się nad statusem i rolą przyjmowanych w dzisiejszym świecie wartości, a także norm – ujawniających się szczególnie w kontekście szeroko rozumianej edukacji równościowej. Odwołujemy się do tych kategorii, ponieważ stanowią one najważniejsze konteksty w życiu każdej i każdego z nas – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To one fundują rozumienie takich zjawisk jak: stan naszego zdrowia; nasza seksualność; stan otaczającej nas przyrody; dostęp do różnorodnej wiedzy (w tym historycznej, społecznej, przyrodniczej, itd.); dostęp do kultury i technologii; stan nauki i badań naukowych; stan etyczności i rozwoju cywilizacyjnego; stan ekonomii oraz demokracji państwa.

Stawiamy tezę, że to właśnie równość stanowi fundament dla wszelkich wartości oraz norm, które powinny charakteryzować XXI wiek. Równość przejawia się na wiele sposobów – między innymi poprzez równość szans oraz równość dostępu do praw i obowiązków obywatelskich. Równouprawnienie jest wartością oraz jednocześnie normą, gdyż chroni każdą i każdego z nas przed dyskryminowaniem. Ponadto równość jest wartością, a także normą samą w sobie, ponieważ tylko ona gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie szeroko rozumianej państwowości w strukturze demokratycznej. Na tak szerokim fundamencie pragniemy ukazać różnorodność systemów aksjologicznych, normatywnych i ideologicznych oraz ich wpływ na proces kształtowania się idei, a także myśli o równouprawnieniu i procesach antydyskryminacyjnych. Tego typu konteksty można bez wątpienia powiązać ze sposobami percepcji owych zjawisk, a co więcej – mają one znaczenie przy projektowaniu celów i programów edukacji równościowej.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji, dzielenia się wynikami swoich badań i przemyśleniami. Proponujemy, aby nasze spotkanie koncentrowało się wokół następujących zagadnień:

 1. Edukacja seksualna w polskiej szkole – normy, standardy i oczekiwania;
 2. Edukacja równościowa w twórczości Olgi Tokarczuk (i nie tylko);
 3. Aksjologiczne i normatywne konteksty edukacji równościowej;
 4. Narracje ró(w/ż)nościowe w kulturze popularnej;
 5. Język jako kategoria opisu i kreowania (nie)równości;
 6. Edukacja i integracja dzieci z doświadczeniem migracji, dzieci z mniejszości etnicznych i narodowych oraz ich rodzin;
 7.  LGBTQ+ w świetle norm, wartości, wyzwań, potrzeb i możliwości organizacji życia społecznego;
 8. Metodologiczne wyzwania badań nad edukacją równościową;
 9. Polityczne, ekonomiczne i ideologiczne konteksty edukacji równościowej;
 10. Edukacja równościowa a normy i wartości humanistyczne, posthumanistyczne, ekologiczne oraz technologiczne w kulturze, sztuce i mass mediach;
 11. Ciało/płeć/zdrowie/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność/ wiek/śmierć w praktykach normatywnych oraz społeczno-kulturowych – a ideały równościowe;
 12. Rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno- obywatelskiego;
 13. Systemy (nie)normatywne i ich wpływ na codzienność.

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

Konferencja będzie okazją do wspólnej debaty, a także prezentacji poglądów i wyników badawczych. W ramach naszego wspólnego spotkania przygotujemy dla Państwa: wykłady plenarne i seminaryjne, sekcje tematyczne, sesje posterowe oraz sympozja specjalne. W pierwszym dniu Konferencji na sesji popołudniowej odbędzie się także pod patronatem JM Rektora APSL Jubileusz Prof. dr hab. Lecha Witkowskiego z okazji 45–lecia pracy akademickiej, połączony z wręczeniem księgi przygotowanej na tę okazję.

Goście sesji jubileuszowej (autorzy publikacji) jako Goście JM Rektora otrzymają osobny anons organizacyjny.


Swoją obecność potwierdzili już między innymi:


Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zajmujące się teorią, jak również empirią: pedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną, kulturotwórczą. Zachęcamy gorąco do udziału specjalistki i specjalistów zajmujących się pracą socjalną, ekonomią, zagadnieniami prawnymi oraz medycznymi. Zapraszamy serdecznie przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury oraz sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, fundacji działających na rzecz praw człowieka oraz praw zwierząt, edukatorki i edukatorów działających na rzecz praktyk antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematem naszej konferencji. Zachęcamy w szczególności do czynnego udziału w konferencji nauczycielki i nauczycieli oraz działaczki i działaczy oświatowych. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów.

             

Spotkajmy się w Słupsku!